Slideshow shadow

Voorlopig geen noodopvang vluchtelingen in Strijen en in de Hoeksche Waard

juni 23, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – Op basis van de door de gemeenteraden vastgestelde uitgangspunten voor mogelijke noodopvang van vluchtelingen, de gesprekken met de samenleving en een gesprek met het COA concluderen de colleges in de Hoeksche Waard dat zij niet kunnen komen tot realisatie van een noodopvanglocatie. Nog voor de zomer wordt deze conclusie voorgelegd aan de gemeenteraden. Met de door de gemeenteraden vastgestelde uitgangspunten en de input vanuit de samenleving (gesprekken en online vragenlijst) gingen de gemeenten onlangs in gesprek met het COA. De uitgangspunten van het COA en de uitgangspunten van de gemeenten zijn besproken, maar dit heeft nog niet tot een ‘match’ geleid. 

Uitgangspunten gemeenteraden
De vijf gemeenten in de Hoeksche Waard inventariseren al enige tijd gezamenlijk hoe zij kunnen bijdragen aan de opgave waar Nederland voor staat. De gemeenteraden hebben in februari ingestemd met uitgangspunten voor mogelijke noodopvang in de Hoeksche Waard. Zo is aangegeven dat een mogelijke noodopvanglocatie moet passen bij de aard en schaal van een dorp, dat gedacht wordt aan opvang van 200 personen (eventueel verdeeld over meerdere locaties), dat de totale exploitatie van een mogelijke noodopvanglocatie de verantwoordelijkheid van het COA is en dat draagvlak en draagkracht in de samenleving van groot belang zijn.

Gesprekken samenleving
Via gesprekken in de gemeenteraden, gesprekken met inwoners en het maatschappelijk middenveld (onder andere tijdens de regionale inloopbijeenkomst van zaterdag 19 maart) en input via de digitale vragenlijst zijn ideeën, suggesties, bedenkingen en zorgen geïnventariseerd. Dit leverde nuttige informatie en inzichten op.

Bouwstenen

Alle gesprekken en reacties leverden bouwstenen op, die door de gemeenten zijn besproken. Zo zijn er veel zorgen over veiligheidsaspecten, wil men voorkomen dat we economische vluchtelingen opvangen en is er voorkeur voor opvang verspreid over meerdere locaties. Zowel voor- als tegenstanders van opvang noemen het aantal van 200 personen regelmatig als acceptabele (en maximale) optie. Ook geven inwoners aan vrijwilligerswerk te willen doen als plannen concreet worden. Duidelijk werd dat dit een lastig vraagstuk is, waarover ook in de Hoeksche Waard de meningen verdeeld zijn.

Totaalbeeld
Tot voor kort ontbrak nog één bouwsteen om een totaalbeeld te krijgen en conclusies te trekken: een gesprek met het COA. De op dit moment door het COA gehanteerde uitgangspunten zijn gebaseerd op het bestuursakkoord van november 2015 en het uitwerkingsakkoord van april 2016 (afspraken van het kabinet met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het COA is op zoek naar locaties voor minimaal 300 personen voor een periode van vijf tot tien jaar. De Hoeksche Waardse gemeenten zijn hier met de aan het begin van het proces geformuleerde uitgangspunten van afgeweken, omdat zij kleinschalige opvang beter vinden passen bij de aard en schaal van de dorpen. Uit het gesprek met het COA bleek echter dat er om financiële en humane redenen geen ruimte is om hier aan te tornen.

Vervolg
De colleges zijn van mening dat het eerste uitgangspunt van de gemeenteraden, namelijk de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de noodopvang van vluchtelingen, nog steeds van kracht is. Niet alleen in morele zin, maar ook in formele zin, omdat de gemeenten hebben ingestemd met het bestuursakkoord. Eventuele nieuwe of bijgestelde uitgangspunten vanuit de gemeenteraden kunnen binnen de bandbreedte van het bestuursakkoord leiden tot een nieuwe inzet op het punt van de (nood)opvang. Naar aanleiding van de bespreking van de conclusies in de raden beraden de colleges zich op het vervolg. Uiteraard houden we een ieder op de hoogte van de vorderingen in dit proces.

Waterschap Hollandse Delta verlaagt waterpeil in de regio vanwege aankomende regenbuien.

juni 22, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

logo-waterschap-hollandse-deltaHoeksche Waard – Vannacht en morgen overdag wordt er veel regen verwacht op de Zuid-Hollandse eilanden. Waterschap Hollandse Delta verlaagt daarom nu al de peilen in het gebied. Ook worden de inlaten, voor zover nodig, dicht gezet. Verder houdt het waterschap de weersverwachtingen van het KNMI goed in de gaten. Waar de regen precies valt en hoeveel dit is, is nu nog niet duidelijk. Actuele informatie is terug te vinden via ons twitterkanaal of deze website.

Meldingen kunt u doen bij het waterschapsloket, ook telefonisch bereikbaar via: 0900 2005 005.

Discussie over eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat in Strijen nog in volle gang

juni 22, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

CdfxLL0WEAALTWVSTRIJEN – Uit analyse van de cijfers na de proef met eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat, lijkt het definitief instellen van eenrichting de meest voor de hand liggende oplossing. Gezien echter de verschillende bijkomende effecten én meningen, wordt het een moeilijke beslissing. 

Wanneer slechts de metingen tijdens de proefperiode worden gevolgd, blijkt het definitief instellen van eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat de meest logische beslissing. De belangrijkste bedoeling van de proef was namelijk om minder verkeer in de kern van Strijen te krijgen. En gedurende de twee weken durende proef in maart kwamen er per etmaal 700 voertuigen minder door de Boompjesstraat.

Om die reden legt het college van B&W de gemeenteraad het advies voor, in beginsel in te stemmen met eenrichtingsverkeer in de Boompjesstraat. Echter niet voordat ook de adviescommissie Wonen & Werken zich er op 5 juli a.s. over heeft gebogen en er een inspraakprocedure is geweest. ,,We moeten dit eerst goed van alle kanten bekijken, voordat we definitief besluiten. Eenrichtingsverkeer instellen geeft  namelijk nogal wat effecten op andere plaatsen en hier moeten oplossingen voor komen,” stelt verantwoordelijk wethouder Wilko van Tilborg vast.

Door het instellen van eenrichtingsverkeer, moeten namelijk ook in de Boskade en omliggende straten maatregelen worden genomen om onder meer sluipverkeer tegen te gaan. Verder is tijdens het onderzoek gebleken dat een gedeelte van de omwonenden en winkeliers tégen een dergelijk verkeersbesluit is. Een ander probleem is dat vervoerder Connexxion vindt dat er flinke nadelen kleven aan de verkeersmaatregel. Zij zijn tegen omdat door het vervallen van de halte in de Boompjesstraat, onder meer ongeveer 50 instappers per dag hiervan de dupe zijn. Zij moeten naar verder gelegen bushalten.

,,Nogmaals, we moeten hier met zijn allen daarom eerst eens goed over praten. Daarbij moeten we zeker ook goed luisteren naar de winkeliers en de bewoners van de Boompjesstraat,” aldus Van Tilborg.

Nieuw skatepark in Strijen gaat op 1 juli open

juni 22, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijen – Op vrijdag 1 juli om 16.00 uur zal het vernieuwde skatepark van Strijen bij het Molenschaer officieel geopend worden!

De opening met spectaculaire demonstraties zal om 16.00 uur plaats vinden!

Opening_Skatepark

Gemeente Strijen zet veegwagen meer in ter bestrijding van het onkruid

juni 22, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

product_ecce47e1de_lSTRIJEN – Als gevolg van de gewijzigde Wet Gewasbeschermingsmiddelen gaat de gemeente Strijen voortaan vaker de veegwagen inzetten.

De nieuwe Wet Gewasbeschermingsmiddelen verbiedt professionele gebruikers, zoals gemeenten, nog chemische middelen toe te passen. Om die reden stapt de gemeente Strijen over op het gebruik van alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden.

Zo maakt voortaan de veegwagen vaker zijn rondje door de straten in de gemeente. Vegen is een grote hulp bij bestrijding van onkruid; het neemt de voedingsbodem weg van de kiemplanten. Ook inwoners kunnen meehelpen met het onkruidbeheer, door bijvoorbeeld regelmatig de eigen stoep te vegen. Maar ook door de rijbaan en parkeervakken vrij te houden als de veegwagen langs komt. Op deze wijze werken we samen aan een schone en veilige woonomgeving.

Om die reden maakt de gemeente vanaf heden langs zoveel mogelijk kanalen bekend wanneer en waar precies de veegwagen rijdt. Hieronder de wijken die de komende dagen als eerste aan de beurt zijn. Er wordt gewerkt met twee veegmachines van de RAD.

 • Donderdag 22 juni: Cillaarshoek, Mookhoek en Strijensas.
 • Vrijdag 23 juni: Noord en (deel) Centrum.
 • Maandag 27 juni: Oranjebuurt en (deel) Centrum.
 • Dinsdag 28 juni: Land van Essche 1 en 2.
 • Woensdag 29 juni: Over de Keen.
 • Donderdag 30 juni: Over de Keen.

Geen statushouders in voormalig schoolgebouw Het Spui in Strijen

juni 22, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

13450912_1374972452529410_36197122423256661_nSTRIJEN – Na uitgebreid onderzoek is de gemeente Strijen tot de slotsom gekomen, af te zien van tijdelijke huisvesting van statushouders in het voormalige schoolgebouw Het Spui.  

De vluchtelingenproblematiek zorgde vorig jaar en begin dit jaar voor veel onrust in ons land. Reden waarom het college van de gemeente Strijen een onderzoek startte naar de mogelijkheden om het voormalige schoolgebouw Het Spui om te bouwen naar tijdelijke huisvesting voor statushouders.

Inmiddels is het onderzoek afgerond en luidt het collegevoorstel om af te zien van tijdelijke huisvesting in Het Spui, maar nader te onderzoeken of de locatie geschikt is om er -reguliere- woningbouw te plegen. Binnenkort buigt de adviescommissie zich over het voorstel en neemt de gemeenteraad vervolgens op een later tijdstip het definitieve besluit.

Hoewel de gemeentelijke taakstelling van statushouders weliswaar wordt verhoogd, voorziet de gemeente Strijen geen problemen om aan die verhoogde taakstelling te kunnen voldoen. Mede omdat de woningcorporatie inmiddels besloten heeft minder huizen te verkopen en voldoende woningen beschikbaar te houden voor de huisvesting van statushouders, lijken de verdringingseffecten ook beperkt te blijven.

,,Verder wordt momenteel ook in regionaal verband gekeken naar de opvang van statushouders. De locatie Het Spui is daarbij genoemd als mogelijke huisvesting van alleenstaanden, om namelijk een versnelde uitstroom van statushouders uit de AZC’s te kunnen bewerkstellingen. Gezien echter ons uitgangspunt dat het niet wenselijk is slechts alleenstaanden te huisvesten, vanwege het verminderd draagvlak in de omgeving en de samenleving, lijkt er op dit moment geen noodzaak om het gebouw Het Spui te verbouwen naar tijdelijke huisvesting, aldus burgemeester Aart-Jan Moerkerke.

Stroopwafelactie Zwemvereniging Strijen afgelast

juni 20, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

STRIJEN – De stroopwafelactie van ZV Strijen wordt afgelast i.v.m. productieproblemen bij de bakker. Hierdoor zijn de stroopwafels niet van de gewenste kwaliteit zoals voorgaande jaren. Excuses voor het ongemak.

In het najaar zal Zwemvereniging Strijen alsnog de stroopwafelactie houden.

Goods en Foods bij de Zomermarkt in Strijen

juni 20, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

13178733_1103984189662546_6063542529512327233_nSTRIJEN – Op zaterdag 25 juni is de eerste Goods & Foods zomermarkt nieuwe stijl in de gezellige winkelstraten van Strijen.

Waar voorheen een gezellige zomerbraderie werd gehouden, is deze nu uitgebreid met opvallende foodtrucks, vrijwel allemaal met een terrasje
erbij; Barista-koffie, barbeque/grillfoodtruck, smoothies, palingrokers; te veel lekkers om zomaar op te noemen.

Op het centrale punt waar de winkelstraten bij elkaar komen, De Kaai, staat die dag een groot podium met optreden van diverse artiesten; van singer/songwriters tot een swingende djembe-band waarbij men zeker niet stil kan blijven staan. Ook aan de kleintjes wordt gedacht met schminken, een groot springkussen, suikerspinnen en poffertjes..

De Goods & Foods zomermarkt vindt plaat van 09.00 tot 17.00 uur !

Poll: 131 gemeenten heffen geen hondenbelasting meer. De Gemeente Strijen nog wel..

juni 17, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

hondenbelastingSTRIJEN – In de Hoeksche Waard spekt hondenbelasting de gemeenten met vele tienduizenden euro’s. In de gemeente Strijen  betaal je voor de eerste hond €   67,44 ,een tweede hond kost nog eens € 101,19  en heb je drie honden of meer dan komt daar nog eens € 134,86 per hond bij.

Daarom de de aankomende week de volgende poll:

131 gemeenten heffen geen hondenbelasting meer. De Gemeente Strijen nog wel..

View Results

Loading ... Loading ...

Openlucht kerkdienst in Strijen

juni 17, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Gereformeerde-Kerk-Strijen-SLOTDIENST-2016-flyerSTRIJEN – “God vraagt je niet om een zwemdiploma” dit is het thema van de overstapdienst op zondag 26 juni 2016Deze dienst wordt gehouden in de tuin van de zorgboerderij  Bonaventura, langedam 2, Strijen. We beginnen om 10:45 met een kopje koffie of thee. de dienst start om 11:00

 • Voorganger: Dhr W.G.Flach
 • M.m.v. leiding en kinderen v.d. kindernevendienst en werkgroep eredienst
  Muzikale begeleiding door Pieter Blokland, piano; Jan Willem van Noorloos, basgitaar; Nander  de Meer ; drum; 
 • Arianna Blokland-van Ham en Heleen den Hartog, zang

Iedereen is welkom, 

Controle hondenbelasting in Strijen

juni 17, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

76552_158230367547937_5835783_nSTRIJEN – Binnenkort loopt de hondencontroleur weer door de gemeente Strijen.

Het is algemeen bekend dat alle hondenbezitters verplicht zijn hun huisdier(en) aan te geven voor de hondenbelasting. In de praktijk blijkt dit echter bewust dan wel onbewust niet altijd te gebeuren.

Wat uiteraard onredelijk is tegenover de mensen die wel jaarlijks netjes aan hun verplichtingen voldoen. Om die oneerlijkheid te beperken worden door de gemeente Strijen regelmatig controles uitgevoerd. Bij eventueel geconstateerde overtredingen bestaat de mogelijkheid van het opleggen van een boete van 113 euro.

Op korte termijn wordt wederom gestart met een huis-aan-huis controle. Hiervoor is door de gemeente een controleur aangetrokken. Deze medewerker kan zich als zodanig legitimeren. Indien er twijfel bestaat tijdens een controle, kan naar het legitimatiebewijs worden gevraagd. Verder kan het voorkomen dat een hond kortgeleden toch is aangegeven, dan wel is afgemeld, maar er toch bij u wordt gecontroleerd. Dit is echter nooit helemaal te vermijden.

Geslaagde Poldersportdag in Strijen.

juni 16, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

poldersportdag 16-6-16 kopie

STRIJEN – Een fantastisch georganiseerd spektakel donderdag 16 juni in de polder van Strijen: de Poldersportdag! Ongeveer 150 leerlingen van verschillende scholen uit de Hoekse Waard deden mee, zo’n 45 vrijwilligers en de Burgemeester van Strijen Aart-Jan Moerkerke kreeg de eer om de dag te openen.

Het was een heel parcour tussen 4 lokaties waar de leerlingen in groepen (de koeien, paarden, varkens, kersen, aardbeien, aardappelen, schapen enz..) op verschillende manieren naartoe vervoerd werden zoals in de kar achter de traktor, over het water met de rattenvangers of op de step.

Ook was er een wedstrijd met verschillende leuke spellen zoals het vliegend tapijt achter 2 paarden, katapult spel, boter-kaas-eieren in autobanden, brancardrace, ketelpakhangen enz. Ook kregen de leerlingen voorlichting  over de natuur  en een heerlijk patatje!

Kortom, het was geweldig met prachtig weer!

Foto’s Leny van Kleef

Open Dag Week van de Akkerbouw in de Hoeksche Waard. Ontdek het verhaal achter ons eten bij Beleef het en Eet het in Strijen

juni 15, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

13332846_810723099063353_8331367438813629370_nHoeksche Waard – Liefst tachtig akkerbouwers en verwerkende bedrijven in heel het land heten u op zaterdag 25 juni van harte welkom op de Open Dag van de Week van de Akkerbouw. Ook in de Hoeksche Waard tonen akkerbouwers u graag hoe ze elke dag weer met hart en ziel gewassen als aardappelen, graan, suikerbieten, wortelen en uien verbouwen. Er zijn activiteiten voor jong en oud. Kinderen kunnen mee op de trekker of een speurtocht over de akkers doen. Tijdens een rondleiding over het bedrijf kunnen alle bezoekers ontdekken met welke moderne machines de akkerbouw lekkere en gezonde producten produceert.

“Dagelijks eten we voedingsmiddelen als aardappelen, groenten, peulvruchten en brood”, zegt Jaap van Wenum, voorzitter LTO akkerbouw en zelf ook akkerbouwer. “De beschikbaarheid van goede kwaliteit producten is zo vanzelfsprekend, dat we nauwelijks lijken stil te staan bij de vraag hoe deze voedingsmiddelen op ons bord belanden. Tijdens de Open Dag kan iedere bezoeker zelf het proces van veld tot bord ervaren. U bent van harte welkom op het erf bij de akkerbouwers, maar ook bij bedrijven die bijvoorbeeld zaaizaad bewerken en sorteren of akkerbouwproducten verwerken tot frites of aardappelpuree.”

Wie verbouwt ons eten? En hoe?

De Open Dag is het hoogtepunt van de Week van de Akkerbouw. Deze week geven akkerbouwbedrijven aan iedereen, jong en oud, het antwoord op vragen als waar komt ons dagelijks eten vandaan? Hoe wordt het verbouwd en verwerkt? En vooral, door wie? Kom dus naar de Open Dag. Op de website van de Week van de Akkerbouw (www.weekvandeakkerbouw.nl) staan alle deelnemende bedrijven in de Hoeksche Waard. Daar vindt u ook handige routekaartjes om uit te printen.

Moderne akkerbouw met oog voor biodiversiteit

Bezoekt u het educatie- en bezoekbedrijf ‘Beleef het en eet het’ in Strijen, dan wordt u rondgeleid langs de verschillende gewassen en bloemenranden. Bloemenranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit. De imker die op het bedrijf bijenkasten heeft staan, zal u hierover alles vertellen. De zelf geteelde aardappelen worden hier ter plaatse tot friet verwerkt.

De coöperatie Nedato in Oud-Beijerland toont een bedrijfsfilm en organiseert rondleidingen door het verpakkingsbedrijf. Want aardappelen moeten uiteindelijk ook goed worden verpakt om in topconditie in de winkel en bij de klant aan te komen!

Op de Alexanderhof in Numansdorp is tijdens de Open Dag op 25 juni de oogst van de jonge aardappelen in volle gang. Bezoekt u dit akkerbouwbedrijf, dan kunt u in het veld de oogstmachines in actie zien. Ook informeert de Alexanderhof u over de teelt van vollegrondsgroente zoals bloemkool. Kinderen kunnen zich op het erf naar hartelust uitleven met skelters en traptrekkers. En ze mogen aardappels verwerken tot frietjes. Die ze natuurlijk ook mogen opeten!

Akkerbouwbedrijf Rodenburg in Zwartewaal heeft voor de bezoekers van de Open Dag die met de auto komen een parkeerplaats ingericht. Van daar vervoert een klassieke tractor u naar het bedrijf. In een drietal uitgebreide rondleidingen door het bedrijf en langs de akkers beleeft u de werkwijze van deze akkerbouwer. Op het bedrijf staan een kerkuilenwerkgroep, een jagersvereniging, een imker en een natuurvereniging voor u klaar met allerlei interessante informatie. Ook is er voor de kinderen van alles te doen!

Bezoekt u het educatie- en bezoekbedrijf ‘Beleef het en eet het’ in Strijen, dan wordt u rondgeleid langs de verschillende gewassen en bloemenranden. Bloemenranden zijn van groot belang voor de biodiversiteit. De imker die op het bedrijf bijenkasten heeft staan, zal u hierover alles vertellen. De zelf geteelde aardappelen worden hier ter plaatse tot friet verwerkt.

De coöperatie Nedato in Oud-Beijerland toont een bedrijfsfilm en organiseert rondleidingen door het verpakkingsbedrijf. Want aardappelen moeten uiteindelijk ook goed worden verpakt om in topconditie in de winkel en bij de klant aan te komen!

Prachtige sector

Consumenten laten zien hoe producten geteeld en verwerkt worden is het centrale thema van de Week van de Akkerbouw”, stelt Willem Snoeker, sectormanager plantaardig van Interpolis. “Zichtbaarheid geven aan deze prachtige sector is erg belangrijk om het Nederlandse akkerbouwproduct het imago te geven dat het verdient. Een initiatief dat Interpolis van harte ondersteunt.”

Over de Week van de Akkerbouw

De Week van de Akkerbouw is een initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw en mede mogelijk gemaakt door Agrifirm Plant, Cosun, CZAV, Interpolis, LTO Nederland, Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO), Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi).

Foto: Aardappelen op het land van Beleef het en Eet het in Strijen

Haringparty bij Restaurant de Batterij in Strijensas

juni 15, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

Strijensas – Ze zijn er weer! 24 juni lekker nieuwe haring happen bij  Restaurant De Batterij op Jachthaven Strijensas. Vers van het mes.

Haringparty (2)

Politie pakt inbrekers op na inbraak bij Kartcentrum in Strijen

juni 14, 2016 in Nieuws door Redactie Strijen Info

6a00e3989ea3980005011017f7ca2f860eSTRIJEN – In de nacht van maandag 13 op dinsdag 14 juni zijn, mede door kordaat optreden van de sleutelhouder, twee inbrekers aangehouden die een inbraak bij het kartcentrum in Strijen hadden gepleegd.

De verdachten zijn ingesloten. De recherche heeft de zaak verder in onderzoek.

Pagina 1 van 22812345...102030...Minst recente »