In gesprek over vluchtelingenopvang in de Hoeksche Waard, Strijen 1 van de mogelijk noodopvang locatie’s

2

sohw-logoHOEKSCHE WAARD – De instroom van vluchtelingen is de afgelopen twee jaar enorm toegenomen. Het ziet er niet naar uit dat het vluchtelingenvraagstuk op korte termijn wordt opgelost. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. We gaan hierover in gesprek met de gemeenteraden en de samenleving. Want: opvang doen we samen. Tijdens de komende raadsvergaderingen vragen we de gemeenteraden om in te stemmen met uitgangspunten die wij willen hanteren bij een mogelijke noodvanglocatie met 200 vluchtelingen in de Hoeksche Waard. Vervolgens willen we in gesprek met onze inwoners en maatschappelijke organisaties.

Bestuursakkoord

Eind 2015 is een bestuursakkoord gesloten tussen de VNG en het Rijk. Elke provincie kreeg de opdracht om 2500 extra opvangplekken te realiseren. Daarnaast moest elke veiligheidsregio voor 500 extra noodopvangplekken zorgen.

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

De opvang van vluchtelingen is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. We pakken dit gezamenlijk op. Voordat we vervolgstappen nemen, gaan we in gesprek met de gemeenteraden en de samenleving. Voor de duidelijkheid: er zijn dus nog geen onderhandelingen met het COA.

Uitgangspunten

In een gezamenlijk raadsvoorstel vragen we de raad om in te stemmen met  uitgangspunten die wij willen hanteren voor de mogelijke realisatie van een noodopvang. Zo vinden wij dat een mogelijke noodopvanglocatie in de Hoeksche Waard moet passen bij de aard en schaal van een dorp. Gedacht wordt aan opvang van 200 personen, eventueel verdeeld over meerdere locaties. De totale exploitatie van een mogelijke noodopvanglocatie vinden wij de verantwoordelijkheid van het COA. Ook geven we aan dat we draagvlak en draagkracht in de samenleving van groot belang vinden. Daarom gaan we op korte termijn het gesprek aan met inwoners en maatschappelijke organisaties. De komende weken vragen we de gemeenteraden om in te stemmen met deze uitgangspunten.

Verkenning
De gemeenten hebben een verkenning uitgevoerd om in beeld te brengen of er locaties in de Hoeksche Waard zijn die mogelijk geschikt (te maken) zijn voor het opvangen van groepen mensen voor een langere periode. Bij de verkenning zijn zowel bestaand vastgoed als niet bebouwde gronden in beeld gebracht. De gemeenten hebben op korte termijn geen vastgoed beschikbaar. Vanwege het asielzoekerscentrum ’s-Gravendeel zijn er bij de verkenning geen locaties uit de gemeente Binnenmaas meegenomen. Uit de verkenning zijn zes locaties gekomen, waar noodopvang eventueel mogelijk is. Hierbij is gekeken naar omvang, beschikbaarheid, de nabijheid van voorzieningen en ligging. Met nadruk onderstrepen we dat het gaat om een eerste inventarisatie, waarover nog geen besluitvorming gevraagd wordt en waarover op dit moment geen onderhandelingen worden gevoerd met het COA.

Het gaat om de volgende locaties:

  • Locatie Randweg 25 (locatie Zoomhoek) te Oud-Beijerland
  • Locatie Stougjesdijk Oost 290 te Oud-Beijerland
  • Locatie grond Roozendaal te Piershil
  • Locatie uitbreiding oostzijde te Goudswaard
  • Locatie Wethouder van der Veldenweg te Numansdorp
  • Locatie Batenburg te Strijen

Op sommige van de genoemde locaties zijn in het verleden andere afspraken gemaakt. De huidige tijd en het vluchtelingenvraagstuk kunnen een heroverweging van die afspraken nodig maken. Deze afspraken uit het verleden zijn onderdeel van gesprekken die we de komende tijd willen voeren.

In gesprek

Draagkracht en draagvlak in de samenleving zijn van groot belang. Daartoe gaan we het gesprek aan met inwoners en maatschappelijke organisaties over mogelijke locaties en de omvang daarvan. Op korte termijn bieden we inwoners en maatschappelijke organisaties de mogelijkheid aan om hierover in gesprek te gaan met de gemeenten. Dit zal in de vorm van een inloopbijeenkomst op een centrale plek in de Hoeksche Waard plaatsvinden.