VVD Hoeksche Waard ontevreden over het nieuwe gemeentebestuur van de gemeente Hoeksche Waard

517
Arnold de Man, fractievoorzitter en raadslid van de VVD in de Hoeksche Waard,

HOEKSCHE WAARD – De VVD Hoeksche Waard is ontevreden over het door CDA, SGP, ChristenUnie en Lokalen Hoeksche Waard opgestelde hoofdlijnenakkoord. Inwoners van de Hoeksche Waard worden tegen wil en dank geconfronteerd met een spruitjeslucht en betutteling over zondagsrust, winkelopenstelling, recreatie en toerisme. Burger- en overheidsparticipatie wordt selectief toegepast. De lokale lasten gaan fors omhoog, waarmee het merendeel van de coalitiepartijen en vooral de grootste partij het CDA zich schuldig maakt aan kiezersbedrog. Ondernemers worden niet ondersteund en gestimuleerd.

Ook plaatst de VVD vraagtekens bij de samenstelling en bezetting van het college van burgemeester en wethouders. De kandidaat-wethouders krijgen het voordeel van de twijfel, behalve de kandidaat namens ChristenUnie, Huibert Steen. De laatste heeft niet de instemming van de VVD.

Geef inwoners en ondernemers ook een stem over zondagsopenstelling

De VVD is teleurgesteld over het coalitieakkoord tussen de drie christelijke partijen CDA, SGP , ChristenUnie en de Lokalen Hoeksche Waard. Het akkoord staat vol met intenties op het gebied ven burger- en overheidsparticipatie. Maar bij zondagsopenstelling en particuliere initiatieven en evenementen geeft de coalitie niet thuis. Daarover gaat men het gesprek met inwoners en ondernemers niet aan. In de gehele Hoeksche Waard, behalve 12 zondagen in Oud-Beijerland, mag geen enkele winkel of supermarkt op zon- en feestdagen open. Inwoners die wel op zondag meubels willen kopen of boodschappen doen, gaan nu naar winkels buiten de Hoeksche Waard. De door ondernemers opgestelde detailhandelsvisie wordt genegeerd en de lokale ondernemers die wel open willen gaan, zijn de dupe.

Ook de horeca hoeft niet op sympathie van de coalitie te rekenen. Het akkoord biedt geen ruimte voor verandering en de coalitie meldt eveneens dat er geen enkele ruimte is bij het stimuleren of zelfs faciliteren van particuliere recreatieve evenementen.
De VVD vindt dit een slechte zaak. Veel mooie kansen worden bij voorbaat om zeep geholpen en de Hoeksche Waardsche hang naar meer vitaliteit komt onder druk te staan. Het beeld van een “Staphorst onder de Oude Maas” gloort de komende 3 jaren aan de horizon.

Lastenverhogingen is kiezersbedrog

De VVD is woedend over de lastenverhogingen in de Hoeksche Waard. Met de keuze van deze coalitie voor een hoger OZB-tarief zijn inwoners van voormalig Binnenmaas en Strijen dubbel de klos. Naast de lokale belastingverhogingen gaan zij ook nog eens fors meer OZB-belasting betalen. De totale lasten zullen als gevolg van verhoogde afvalstoffenheffingen, rioolrechten en de verrekening van precarioheffingen door Stedin en Evides voor alle inwoners in de Hoeksche Waard onnodig hoog uitvallen.
Tijdens de campagne hebben CDA, SGP en ChristenUnie letterlijk verkondigd dat het laagste OZB- tarief van de voormalige gemeenten (Binnenmaas) – net als voor de VVD – het uitgangspunt was. Daarnaast heeft het CDA in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat de kosten per huishouden niet mochten stijgen. De praktijk is nu heel anders. Hier is volgens de VVD sprake van kiezersbedrog. De VVD pleit voor starten met de laagste tarieven van de voormalige gemeenten. De begroting laat het toe en het dwingt zo tot een doelmatig en efficiënt uitgavenpatroon van de nieuwe gemeente.

Extra woningbouw en aanpak mobiliteit zijn goede ontwikkelingen

De VVD is wel tevreden over de woningbouwplannen en mobiliteit in het coalitieakkoord. De bouw van 3000 extra woningen verspreid over alle dorpen kan rekenen op steun van de VVD. Wat de VVD betreft komen er meer woningen voor jong en oud en wordt er meer gebouwd in het midden en hogere segment, zodat doorstroming op gang komt en er betaalbare mogelijkheden voor starters ontstaan. Wat mobiliteit betreft, is de VVD tevreden dat de coalitie op korte termijn de doorstroming op de A29 wil verbeteren en ook de knelpunten van de N217 wil oppakken. De wijze waarop de voorgeschotelde snelle doorstroming op de A29 wordt verbeterd wordt niet toegelicht; evenmin wordt aangegeven hoe de bekostiging zal plaatsvinden. De VVD zal vanuit haar oppositierol erop toezien en zeker ook voorstellen doen, zodat de gedane toezeggingen wat mobiliteit betreft worden gerealiseerd

Onbegrijpelijke keuze van wethouders

De VVD is blij met de benoeming van Peter van der Velde als waarnemend burgemeester. Met hem krijgt de Hoeksche Waard een ervaren en gezaghebbende burgemeester, die past bij een gemeente van 86.000 inwoners. Hij zal ook ongetwijfeld binnen het college een belangrijke sturende en coachende rol vervullen.

Maar de door de coalitie voorgestelde kandidaat-wethouders stemmen de VVD niet bepaald optimistisch. De door alle partijen tijdens de verkenning gevraagde aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen een grote gemeente ontbreekt bij alle kandidaten.

De keuze van Lokalen Hoeksche Waard voor Harry van Waveren verwondert de VVD. Een wethouder die in Goes woont en ook in zijn tweede termijn nog steeds niet wil verhuizen naar de Hoeksche Waard. De VVD vraagt zich af waarom juist een Lokale Partij niet in staat is iemand uit de Hoeksche Waard voor te dragen.

De SGP draagt Piet van Leenen voor, voormalig wethouder uit Oud-Beijerland. Wat de VVD betreft een goede kandidaat, maar wel een waarbij de VVD nadrukkelijk verwacht dat hij verder kijkt dan voorheen, nl. de woningbouw in Oud-Beijerland.

Hebben de door het CDA voorgedragen wethouders de capaciteit om de grote gemeente Hoeksche Waard te besturen?

Van Paul Boogaard is bekend dat hij graag en veel in de krant komt, maar de VVD kent hem ook als de wethouder in Korendijk met financiën in zijn portefeuille en dus medeverantwoordelijk voor de hoogste OZB- tarieven van de Hoeksche Waard en die helaas zijn vele beloften aan de Korendijkers niet kon waarmaken. Daarnaast zijn de capaciteiten van de nog politiek- bestuurlijk onervaren Joanne Blaak voor de VVD onduidelijk. De VVD hoopt dat zij het dossier van de jeugdzorg voortvarend oppakt en met aanmerkelijk betere resultaten komt dan in de afgelopen jaren. De VVD heeft niet tegen deze kandidaten gestemd, maar wel tegen de vijfde kandidaat: Huibert Steen van de ChristenUnie. Een bestuurlijk onervaren kandidaat, die behalve raadslid in de oppositie van Binnenmaas in het politieke bestuur geen enkele andere relevante werkervaring heeft. Daarnaast vraagt de VVD zich af of een activistisch ingestelde Steen voor de coalitie wel de meeste geschikte wethouder is. Een wethouder die in het nieuws kwam, omdat hij dwars tegen het landelijke beleid in, actief participeerde in een beweging om vluchtelingen illegaal uit Griekenland naar Nederland te halen. Een wethouder behoort de wet juist te respecteren.