Een reactie van de actiegroep ‘Stop de ganzenmoord’

15

P1050590“Respect voor het leven is respect voor al wat leeft”. Dat neem ik als uitgangspunt voor mijn antwoord aan de heer Albert Schaafsma van de WBE Hoeksche Waard.

Vanuit deze overtuiging ben ik tegen het doden van ganzen. Ganzen zijn prachtige dieren die niets anders doen dan gebruik maken van het aanbod dat wij voor ze gecreëerd hebben. Op een aantal plaatsen ervaren mensen daarvan overlast en in een innovatief land als Nederland kunnen we dan niets beters verzinnen dan het doden van deze dieren. Vast staat dat het gedode aantal -op korte termijn- aangevuld zal worden met ganzen uit andere delen van het land of de wereld, aangezien ganzen trekvogels zijn. Oftewel, vele ganzen zullen gedood worden, terwijl dit niet bijdraagt aan een duurzame oplossing. Dat is de reden dat de actiegroep is opgericht. Wij willen mensen, met beelden en informatie, de gruwelijke werkelijkheid laten zien achter het huidige beleid. Daarnaast willen we laten zien hoe bijzonder het is dat wij in Nederland zulke mooie ganzenkolonies hebben en dat het belangrijk is daar de waarde van in te zien. We zijn ervan overtuigd dat dan veel meer mensen inzien dat het massaal doden in ons land door afschot én vergassing geen goede oplossing is.

Uit reacties van de WBE Hoeksche Waard en individuele jagers blijkt dat we veel dezelfde informatie gebruiken en dat onze actiegroep – in tegenstelling tot wat de heer Schaafsma beweert- goed geïnformeerd is. Dat er schade aan de gewassen is erkennen wij en dat er daarom gewerkt moet worden aan oplossingen ook. Alleen is schieten wat ons betreft géén oplossing. En de jagers zijn -zo staat op de website van de WBE- ook niet zo blij met het afschieten van enorme hoeveelheden ganzen. Zij hebben grote morele bezwaren en vrezen dat de publieke opinie zich tegen hen keert als ze in het toeristen seizoen zoveel ganzen ‘moeten’ schieten. Dat is ook de reden dat zij zich hebben teruggetrokken uit de G8, de gezamenlijke belanghebbenden die het ganzenakkoord hebben gesloten en waarin het beleid ten aanzien van de ganzen in Nederland beschreven staat. Dit is nu dus de G7 en bestaat uit o.a. natuurmonumenten, de vogelbescherming, staatsbosbeheer, de provincies en de boerenvereniging LTO.

Ook wordt Marlies Kolthof, als woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging op de website geciteerd. Zij zegt ”Daarnaast is het probleem wel dat schieten niet veel zin heeft, in ieder geval niet bij ganzen”, ”je gaat het veld in en schiet er 1 of 2 en dan vliegt de rest weg”. Met deze redenatie wil zij -volgens ons onterecht- aangeven dat ganzen beter vergast kunnen worden. Wij vinden dat aan de hand van deze redenatie wél gezegd kan worden dat schieten in ieder geval géén oplossing is.

Wel een oplossing is het aanpassen van het landschap. De jagers geven in een interview met RTV Rijnmond aan dat de natuurorganisaties hun verantwoordelijkheid niet nemen. Zij moeten de gebieden waar de ganzen broeden, rusten en hun jongen laten opgroeien minder aantrekkelijk maken. Wij zijn het daar volkomen mee eens. Het aanpassen van de habitat (leefgebied) van de gans is één van de belangrijkste oplossingen die wij noemen en ook de agrariërs kunnen daar een steentje aan bijdragen. Zo lang dit niet 100% wordt ingezet, is het niet te verkopen dat afschot wél wordt ingezet terwijl iedereen (inclusief dus de jagers zelf) meldt dat schieten geen zoden aan de dijk zet. Waarmee ik dus maar wil aangeven dat er allerlei kanten zijn waaruit je deze zaak kunt bekijken en gelukkig mag dat in ons land.

Wat mij erg stoort in het stuk is de toon van de heer Schaafsma. Hij doet voorkomen of de actiegroep ”Stop de ganzenmoord” aanleiding geeft of heeft gegeven voor scheldpartijen en niet de democratische weg volgt. Omdat ik vind dat deze beeldvorming de leden van de actiegroep en ons doel schaadt wil ik hier in deze reactie op in gaan.

De actiegroep ”Stop de ganzenmoord” heeft naar aanleiding van foto’s van de ganzenjacht op Flickr -gemaakt door de werkgroep Hoeksche Waard van de Partij voor de Dieren- gebruik gemaakt van de vrijheid in ons land door met een videocamera vanaf de openbare weg opnames te maken van deze schietlocatie in Goudswaard. Hiermee is overigens meteen de relatie tussen onze actiegroep ”Stop de ganzenmoord” en deze lokale werkgroep van de PvdD duidelijk gemaakt.

Tijdens het maken van deze opnames werd ik aangesproken door -de inmiddels vanuit de nieuwsuitzending van RTV Rijnmond bekende- Jager Jan. Deze mijnheer probeerde mij het filmen onmogelijk te maken door voor mijn camera te gaan staan terwijl achter zijn rug de ganzen uit de lucht geschoten werden. In een bijgevoegd filmpje kunt u zien hoe dat in zijn werk ging. Nadat ik tussen hem en de camera ging staan en wij daardoor tegen elkaar aan botsten heeft hij de politie gebeld om aangifte te doen van fysieke intimidatie, ook dit kunt u zien en horen. Terwijl hij de politie belt blijft hij heen en weer lopen door mijn beeld. Daarna neemt hij mijn kenteken op en maakt foto’s van mij, onderwijl de politie vertellend dat er geweren ter plaatse zijn en dat hij de situatie daarom onveilig vindt. Hij moet dan uitleggen dat ik geen geweer heb maar alleen een camera waarmee ik geen ganzen schiet, maar wel beelden.

De politie komt en hoort ons beider verhaal aan, vraagt om legitimatie, om de jachtvergunningen en geldige ontheffingen. De jagers moeten daarvoor uit het veld komen. Dit is niet gefilmd omdat de politie mij verzocht de camera uit te zetten. Dan arriveert ook nog een agrariër uit de buurt, die de zaak weer van een andere kant bekijkt. Hij neemt namelijk aan dat wij de politie hebben gebeld en is daar zeer verontwaardigd over. Het kost de politieman veel overredingskracht om deze -niet zo vriendelijke agrariër- te overtuigen dat zijn aanname niet klopt en wij mogen filmen. Omdat we inmiddels genoeg gezien en gefilmd hebben op deze schietlocatie, gaan we uit eigen beweging weg. Hierbij worden we nog geruime tijd achtervolgd door de laatst genoemde agrariër.

Vervolgens laat Jager Jan via Twitter weten dat hij agressieve activisten van de Partij voor de Dieren heeft laten verwijderen (24 augustus @Jagerjan: “Agressieve activiste van de pvdd door de politie laten verwijderen tijdens de ganzenjacht vanmorgen. Geweld is een middel voor deze club”). Vier onwaarheden in één bericht want:

  1. Wij zijn van de actiegroep ”Stop de ganzenmoord’
  2. Wij hebben ons NIET agressief gedragen
  3. We zijn NIET verwijderd door de politie
  4. Voorzover wij weten is de PvdD een geweldloze politieke partij.

VVD wethouder Flieringa van gemeente Cromstrijen en tevens voorzitter van de WBE Hoeksche Waard ‘retweet’ deze onwaarheden zonder enige kennis van hetgeen zich heeft afgespeeld. Het advies van de heer Schaafsma om uitspraken te checken op juistheden en onjuistheden kan hij dus beter aan zijn eigen voorzitter en wethouder geven.

Tot slot staat er op de website van de WBE een soort waarschuwingsadvies aan de eigen jagers “wat te doen als men activisten tegenkomt”. Ook hier stoort mij de toonzetting enorm. Dit bericht suggereert illegale acties en stelt dat activisten erop uit zijn een reactie uit te lokken en gegevens te manipuleren.

Onze actiegroep ”Stop de ganzenmoord” is niet in het leven geroepen om individuele jagers te schaden, om onwaarheden te vertellen of om mensen het leven zuur te maken zo lang zij zich aan de wet houden. Wél laten wij zien wat de werkelijkheid is achter een woord als ‘schadebeperking’ en wat het resultaat is van het huidige beleid. De mensen die deze schadebeperking uitvoeren worden in beeld gebracht als uitvoerder daarvan en niet als persoon.

Maar nu terug naar de inhoud!

Het verbaast de actiegroep ”Stop de ganzenmoord” dat de WBE Hoeksche Waard nog geen afstand heeft genomen van de handelingen die in het filmpje te zien zijn en die ontegenzeggelijk ernstig dierenleed tot gevolg hadden. Dan wijs ik met name op het aan de kop ronddraaien van de gans in de lucht, op het meerdere malen bijten van de hond en van het weg ”leggen” van een groep ganzen die nog duidelijk bewegen. Het zou passend zijn als de WBE hierover een uitspraak doet en het publiek laat weten dat zij de wijze waarop in het filmpje gehandeld wordt t.o.v. de aangeschoten ganzen niet accepteert.

Onze actiegroep ‘Stop de ganzenjacht’ accepteert het in ieder geval niet en gaat aangifte doen, omdat wat ons betreft artikel 73 van de Flora- en faunawet is overtreden. Daarin staat, evenals in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (art. 36 en ook 37), dat jagers de verplichting hebben om dieren geen onnodige pijn te laten lijden. Het streven moet zijn om dieren meteen dodelijk te treffen.

Middels deze reactie hopen we de ogen te openen van de lezer.Beelden zijn te zien via: http://www.youtube.com/watch?v=QJWoDp5DA7E