Sturing op Welzijnswerk in de Hoeksche Waard schiet tekort

8

WelzijnHoekscheWaard_kleinHOEKSCHE WAARD – De rekenkamercommissie van de Hoeksche Waard voerde onderzoek uit naar de samenwerking van de vijf gemeenten met de Stichting Welzijn Hoeksche Waard, de SWHW. De aanleiding van het onderzoek was dat de stichting na de fusie van de verschillende welzijnsorganisaties in de Hoeksche Waard financiële problemen kende. Met deze problemen zou de uitvoering van het welzijnswerk op het eiland door de nieuwe organisatie in gevaar kunnen komen.

De rekenkamercommissie vroeg zich dan ook af of de subsidierelatie van de vijf gemeenten met de stichting doelmatig en doeltreffend wordt uitgevoerd. Om met de stichting tot heldere afspraken te komen over de doelen van het welzijnsbeleid kozen de gemeenten er destijds voor om een specifieke methode te hanteren.

Het onderzoek van de rekenkamercommissie laat zien dat de gemeenten met de gekozen methode nog niet kunnen vaststellen of hun welzijnsbeleid effectief is, want het sturen op maatschappelijke doelen bij de subsidiëring van de welzijnsstichting komt nog niet uit de verf. Het is nog onduidelijk of door de stichting de beoogde gemeentelijke effecten worden behaald. Ook toont het onderzoek aan dat de vijf gemeenten verschillende visies hebben op de gewenste vorm van samenwerking met de stichting. Deze niet gemeenschappelijke werkwijze leidt tot hoge administratieve lasten bij de stichting. De rekenkamercommissie en de vijf gemeentebesturen verschillen van mening of er voldoende toezicht is geweest op de financiële situatie van de stichting. De colleges van burgemeester en wethouders wijzen er op dat het goed financieel beheer tot de eigen verantwoordelijkheid van de stichting behoort. Zij erkennen wel dat er achteraf gezien meer aandacht had moeten zijn voor de financiële risico’s van de nieuwe stichting en de gevolgen bij het eventueel wegvallen van het welzijnswerk in de Hoeksche Waard. De rekenkamercommissie beveelt in dit verband de vijf gemeenten aan om in de toekomst concrete instrumenten te ontwikkelen om de vitaliteit van de stichting en daarmee de continuïteit van het welzijnswerk te kunnen beoordelen. Het volledige onderzoeksrapport is in de laatste week van november aan de vijf gemeenteraden voor bestuurlijke behandeling aangeboden.

Daar de rekenkamercommissie van mening is dat uit de onderzoeksresultaten voor alle partijen veel lering kan worden getrokken, zal er begin 2016 een gezamenlijke bijeenkomst met alle gemeenteraadsleden van de Hoeksche Waard worden gepland.

Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op de site van de rekenkamercommissie: www.rchw.nl.