Milieueffectrapport Windpark Oude Mol in Strijensas bijna compleet

93

STRIJENSAS – De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor windpark Oude Mol in de gemeente Hoeksche Waard beoordeeld. Het rapport is bijna compleet. Zo is op enkele punten nog niet zeker dat het project aan alle wettelijke eisen zal voldoen. De Commissie adviseert het rapport op die punten aan te passen voor het ter inzage wordt gelegd.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili- eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad van Hoeksche Waard – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project

Windpark Oude Mol BV wil in de Mariapolder Strijensas in de gemeente Hoeksche Waard vier turbines plaatsen met een rotordiameter van maximaal 162 meter en een tiphoogte van maximaal 210 meter. De zes windturbines die er nu staan, worden daarvoor eerst ver- wijderd. Voor het nieuwe park moet het bestemmingsplan worden aangepast en zijn vergunningen nodig. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

De gemeente Hoeksche Waard heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te be- oordelen.

Het advies

De milieugevolgen van verschillende mogelijke opstellingen van vier of vijf turbines zijnoverzichtelijk gepresenteerd in het rapport. Goed kaartmateriaal en talrijke foto’s geveneen goed beeld van de turbineopstellingen.

Op een beperkt aantal punten ontbreekt echter nog informatie. Zo is onzeker of bij na- bijgelegen woningen de geluidnorm niet zal worden overschreden als wordt gekozen voor de grootste turbines die volgens het ontwerp-bestemmingsplan zijn toegestaan. Ook is nog niet zeker of dit park, samen met andere windparken in de omgeving, niet te veel slachtoffers onder vogels en vleermuizen maakt.

De gemeente Hoeksche Waard heeft aangegeven het advies over te nemen en het rapport opnieuw aan de Commissie voor te leggen op het ogenblik dat het samen met het ontwerp-bestem- mingsplan ter inzage wordt gelegd.

Bezoek voor meer informatie de website https://windparkoudemol.nl